Privacy Verklaring

Privacyreglement

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Dit Privacyreglement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die op enigerlei wijze aan Pappenheim Re-integratie & Outplacement zijn verstrekt.
2. Pappenheim Re-integratie & Outplacement hecht het grootste belang aan vertrouwelijkheid en daarmee ook de privacy van cliënten en opdrachtgevers die persoonsgegevens aan Pappenheim Re-integratie & Outplacement verstrekken. Zij gebruikt alle aan haar verstrekte persoonsgegevens alleen voor de in dit privacy regelement omschreven doeleinden en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 2 Verstrekken persoonsgegevens
Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Pappenheim Re-integratie & Outplacement dienen cliënten en opdrachtgevers de voor de werkzaamheden van Pappenheim Re-integratie & Outplacement benodigde persoonsgegevens te verstrekken.

Artikel 3 Doeleinden gebruik
1. De door cliënten en opdrachtgevers aan Pappenheim Re-integratie & Outplacement verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt met het doel:
a. de inschrijving van cliënten en opdrachtgevers uit te kunnen voeren en te beheren;
b. deze gegevens op volledigheid en juistheid te controleren;
c. cliënten en opdrachtgevers toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van eventuele (neven)sites van Pappenheim Re-integratie & Outplacement;
d. cliënten en opdrachtgevers gebruik te kunnen laten maken van de diensten van Pappenheim Re-integratie & Outplacement;
e. met cliënten en opdrachtgevers een relatie gericht op het verwerven / uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden;
f. cliënten en opdrachtgevers, outplacement- en/of loopbaanadvies, overige (werk gerelateerde) diensten en/of opleidingen en/of opleidingsmogelijkheden aan te (kunnen) bieden;
g. cliënten en opdrachtgevers deel te (kunnen) laten nemen aan door Pappenheim Re-integratie & Outplacement aangeboden onderzoeken/testen en het genereren van onderzoek/testresultaten;
h. de persoonlijke ontwikkeling van cliënten te bevorderen en te stimuleren;
i. cliënten in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere relaties van Pappenheim Re-integratie & Outplacement;
j. cliënten en opdrachtgevers te informeren over soortgelijke producten en/of diensten van Pappenheim Re-integratie & Outplacement;
k. cliënten en opdrachtgevers te informeren over zaken die voor cliënten en opdrachtgevers naar het oordeel van Pappenheim Re-integratie & Outplacement van belang zijn;

l. de arbeidsmarkt en het eigen bestand met cliënten en opdrachtgevers te analyseren;
m. het profiel en/of het curriculum vitae van cliënten, nadat cliënten daartoe uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven, al dan niet geanonimiseerd te verstrekken aan opdrachtgevers of relaties van Pappenheim Re-integratie & Outplacement;
n. cliënten en opdrachtgevers periodiek bedrijfsinformatie van Pappenheim Re-integratie & Outplacement te doen (laten) toekomen (indien en voor zover cliënten en opdrachtgevers hiervoor in aanmerking komen);
o. cliënten en opdrachtgevers periodiek een of meerdere voor de relevante flyers en nieuwsbrieven al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen (indien en voor zover cliënten en opdrachtgevers hiervoor in aanmerking komen);
p. cliënten en opdrachtgevers te informeren over de diensten van door Pappenheim Re-integratie & Outplacement zorgvuldig geselecteerde partners door te geven voor zover cliënten en opdrachtgevers hiervoor toestemming hebben gegeven;
2. Door zich bij Pappenheim Re-integratie & Outplacement in te schrijven verlenen cliënten en opdrachtgevers Pappenheim Re-integratie & Outplacement het recht om de bij de registratie verstrekte gegevens te gebruiken ten behoeve van de hiervoor onder 3.1 genoemde doeleinden, voor zover in lijn met de relatie en onderliggende overeenkomst tussen cliënten respectievelijk opdrachtgevers en Pappenheim Re-integratie & Outplacement.
3. Cliënten en opdrachtgevers kan de mogelijkheid worden geboden om aan te geven dat persoonsgegevens ook mogen worden gebruikt om hen per e-mail, SMS of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over producten en diensten van Pappenheim Re-integratie & Outplacement. Cliënten en opdrachtgevers kunnen de door hen verleende toestemming op elk gewenst moment beëindigen door een e-mail te sturen naar info@pappenheim.nl
4. Indien de gegevens van cliënten en opdrachtgevers worden gebruikt door Pappenheim Re-integratie & Outplacement om cliënten en opdrachtgevers periodiek nieuwsbrieven of flyers al dan niet digitaal te doen (laten) toekomen, kunnen cliënten en opdrachtgevers zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten
door een e-mail te sturen naar info@pappenheim.nl met het verzoek die gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken.

Artikel 4 Verstrekken gegevens aan derden / openbaar maken gegevens

Pappenheim Re-integratie & Outplacement verstrekt geen persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers aan derden, behoudens indien en voor zover:
1. dit als zodanig in dit privacy regelement is aangegeven;
2. Pappenheim Re-integratie & Outplacement daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving is gerechtigd en/of wordt verplicht, dan wel hiertoe door een overheidsinstelling of andere regelgevende instantie wordt verzocht;
3. dit naar het oordeel van Pappenheim Re-integratie & Outplacement noodzakelijk is om haar rechten en/of eigendom te beschermen;
4. dit geschiedt ter verificatie van de volledigheid en de juistheid van de verstrekte persoonsgegevens en andere, minder vergaande mogelijkheden ontbreken.Artikel 5 Verwerken van bijzondere persoonsgegevens
Pappenheim Re-integratie & Outplacement verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers, voor zover cliënten en opdrachtgevers hier expliciet toestemming voor geven dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving.


Artikel 6 Website

1. Pappenheim Re-integratie & Outplacement is verantwoordelijk voor de exploitatie van de website www.pappenheim.nu
2. De website van Pappenheim Re-integratie & Outplacement is openbaar toegankelijk, met uitzondering van de op de website aanwezige Portal(s).
3. Iedereen kan het openbare gedeelte van de website van Pappenheim Re-integratie & Outplacement bezoeken zonder zijn persoonsgegevens aan Pappenheim Re-integratie & Outplacement door te geven.

Artikel 7 Verwijzingen en links

De website van Pappenheim Re-integratie & Outplacement kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden bevatten. Pappenheim Re-integratie & Outplacement is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Pappenheim Re-integratie & Outplacement raadt cliënten en opdrachtgevers dan ook aan het privacy beleid van de websites van deze derden na te lezen zodat zij op de hoogte zijn hoe deze derden met zijn of haar persoonsgegevens omgaan.

Artikel 8 Gebruik logbestanden
De website van Pappenheim Re-integratie & Outplacement verzamelt automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de bezoekers van haar website, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres van de computer van cliënten en opdrachtgevers, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar cliënten en opdrachtgevers is doorgelinkt naar de website van Pappenheim Re-integratie & Outplacement, het IP-adres van de Internet Service Provider van cliënten en opdrachtgevers, het besturingssysteem van cliënten en opdrachtgevers, de onderdelen, informatie en pagina’s van de website die cliënten en opdrachtgevers heeft bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat cliënten en opdrachtgevers doorsturen of downloaden van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en dienstverlening van Pappenheim Re-integratie & Outplacement te optimaliseren. Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De opgeslagen technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Artikel 9 Cookies
1. Om het gebruiksgemak van de website te verhogen wordt gebruik gemaakt van ‘cookies’. Dit is een technologie waarmee informatie op de harde schijf van de computer van de bezoeker wordt geïnstalleerd door het systeem van de website die wordt bezocht. Een cookie wordt alleen herkend door de server waarvan de bezoeker het heeft gekregen. De door cookies verkregen informatie wordt onder meer gebruikt om het bezoek aan de website van Pappenheim Re-integratie & Outplacement te vergemakkelijken, cliënten en opdrachtgevers te kunnen herkennen als eerdere bezoeker van de website, zijn activiteiten op de website te volgen, zijn behoeften te kunnen invullen en online-formulieren automatisch te kunnen voorzien van zijn persoonsgegevens.
2. Indien de browser van cliënten en opdrachtgevers dat toelaat kunnen cliënten en opdrachtgevers ervoor kiezen cookies te weigeren. Dit kan echter het gebruiksgemak van de website van Pappenheim Re-integratie & Outplacement negatief beïnvloeden.

Artikel 10 Beveiliging en aansprakelijkheid voor derden

1. Pappenheim Re-integratie & Outplacement spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers bij Pappenheim Re-integratie & Outplacement, die namens Pappenheim Re-integratie & Outplacement toegang hebben tot de persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding. In de overeenkomsten met cliënten en opdrachtgevers is de vertrouwelijkheid als speerpunt geborgd.
2. Ondanks de door Pappenheim Re-integratie & Outplacement genomen veiligheidsmaatregelen, zou het onverhoopt kunnen voorkomen dat derden er in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of de persoonsgegevens van cliënten en opdrachtgevers voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Pappenheim Re-integratie & Outplacement kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
3. Pappenheim Re-integratie & Outplacement aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de persoonsgegevens door derde(n), aan wie deze gegevens op grond van dit privacy regelement of met toestemming van cliënten en opdrachtgevers zijn verstrekt. Tevens is Pappenheim Re-integratie & Outplacement niet aansprakelijk voor het naleven van de geldende wet- en/of regelgeving (waaronder de privacywetgeving) door deze derde(n).

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. Aansprakelijkheid van Pappenheim Re-integratie & Outplacement voor indirecte schade is in alle gevallen uitgesloten.
2. In alle gevallen wordt de aansprakelijkheid in artikel 9 van de algemene voorwaarden beschreven.

Artikel 12 Inzagerecht
1. Cliënten en opdrachtgevers kunnen Pappenheim Re-integratie & Outplacement op elk gewenst moment via info@pappenheim.nl dan wel per brief verzoeken aan te geven welke gegevens Pappenheim Re-integratie & Outplacement van hem of haar (heeft) verwerkt. Het contactadres is: Postbus 1124, 1810 KC Alkmaar.
2. Daarnaast kunnen cliënten en opdrachtgevers op elk gewenst moment Pappenheim Re-integratie & Outplacement via de hiervoor beschreven contactgegevens verzoeken zijn of haar gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.

Artikel 13 Bewaartermijn cliëntgegevens
De bewaartermijn past bij het doel van de verwerking van overgedragen stukken en is in de regel maximaal twee jaar. Om doelmatigheidsredenen kan daarvan worden afgeweken.

Artikel 14 Vragen, opmerkingen en klachten
Indien cliënten en opdrachtgevers vragen, opmerkingen of klachten hebben over dit Privacy regelement en de manier waarop Pappenheim Re-integratie & Outplacement zijn of haar gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, kan hij of zij deze per e-mail aan Pappenheim Re-integratie & Outplacement kenbaar maken via info@pappenheim.nl, dan wel door een brief te sturen aan het in artikel 12.1 genoemde contactadres.

Artikel 15 Aanpassen Privacy regelement
1. Pappenheim Re-integratie & Outplacement heeft het recht dit Privacy regelement op elk gewenst moment aan te passen. In het geval van een relevante en specifieke aanpassing van het Privacy regelement worden cliënten en opdrachtgevers ter zake geïnformeerd. Het meest actuele privacy regelement is in te zien op de Website van Pappenheim Re-integratie & Outplacement.
2. Indien bepalingen uit dit privacy regelement geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet zijn, worden deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn en worden vervangen. De overige bepalingen van het privacy regelement blijven alsdan onverminderd van kracht.